برخي اشتباهات رايج در نگارش مقالات انگليسي

• از اسم به جاي صفت استفاده نکنيد:
نگوييد:
ATP formation, reaction product
شکل گيري ATP؛ محصول واکنش؛
بلکه بگوييد:
Formation of ATP, product of the reaction
شکل گيري ATP؛ محصول واکنش؛

• کلمه ي ((اين)) (this) همواره بايد با يک اسم دنبال شود، به شکلي که مرجعش صريح و روشن باشد.
نگوييد:
This is a fast reaction, this leads us to conclude
اين يک واکنش سريع است؛ اين امر ما را به نتيجه گيري مي رساند؛
بلکه بگوييد:
This reaction is a fast, this observation leads us to conclude
اين واکنش سريع است؛ اين مشاهده ما را به نتيجه گيري مي رساند.

• نتايج تجربي را به طور يکنواخت در زمان گذشته بنويسيد:
نگوييد:
Addition of water gives products
اضافه نمودن آب محصول واکنش را توليد مي کند.
بلکه بگوييد:
Addition of water gives products
اضافه نمودن آب محصول واکنش را توليد کرد.

• در جاييکه امکانش هست از فعل معلوم استفاده کنيد.
نگوييد:
It was observed that the solution turned red
مشاهده شد که محلول به رنگ قرمز درآمد.
بلکه بگوييد:
The solution turned red

محلول قرمز شد
يا
We observed that the solution turned red
ما مشاهده نموديم که محلول به رنگ قرمز درآمد.

• تمام مقايسات را کامل کنيد:
نگوييد:
Yeild was higher using bromine
با استفاده از برم بازده بالاتر بود
بلکه بگوييد:
Yeild was higher using bromine than chlorine
نسبت به کلر، با استفاده از برم بازده بالاتر بود.

منابع:
1- George B. Kauffman,The ACS style guide: A manual for authors and editors, J. Chem. Educ., 1986, 63 (7), p 173-229.
William Strunk Jr, E. B. White , The Elements of Style, Third Edition. Macmillian,
نگارش مقاله: در جستجوی گنج

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.