ابزارهای پژوهش را تهیه کنید

برای بررسی محتوای ابزارهایی که می خواهید به کار ببرید باید نسخ های از آن ابزارها را تهیه کنید . دسترسی به آزمون ها اغلب دشوار است زیرا آزمون ها به ندرت در مجله ها چاپ می شوند. برخی آزمون ها را می توان از مراکز تجاری تهیه کرد اما همه آزمون ها نیز در این مراکز عرضه نمی شوند .

انجمن های تخصصی مثل انجمن روانشناسی آمریکا و سایر سازمان های تخصصی ( مثل جامعه پژوهشی درباره رشد کودکان و جامعه روانشناسی آمریکا) به طور مرتب روز آمد می شوند و می توانید نام و آدرش سازندگان ابزار ها را پیدا کنید . اغلب اوقات ساده ترین روش برای پیدا کردن اشخاص این است که نام آنها را در گوگل جست و جو کنید، هنگامی که ایمیل سازنده ابزار را پیدا کردید به او ایمیل او بپرسید آیا ابزار مورد نظر مشمول قانون حق چاپ است باید برای استفاده از آن اجازه کتبی بگیرید/

اگر نتوانستید سازنده ابزار را پیدا کنید یا اگر سازنده ابزار به درخواست شما پاسخ نداد می توانید شخصی را پیدا کنید که از آن ابزار استفاده کرده و نتایج پژوهش خود را در مجله منتشر کرده است . این شخص حتما نسخه ای از آزمون مورد نظر را دارد . از استاد راهنما نیز می تونید بپرسید آیا کسی از همکارانش از این ابزار استفاده کرده است . سپس پژوهشگر مورد نظر را پیدا کنید و نسخه ای از آزمون را درخواست نمایید . از استاد راهنما اجازه بگیرید و نام او را نیز در نامه درخواست ابزار ذکر کنید احتمال پاسخ دادن به درخواست شما بیشتر شود . به یاد داشته باشید که اگر در یافتن ابزار پژوهش دچار مشکلات زیادی شده اید احتمالا آن ابزار نسبتا ناشناخته است .

یعنی احتمالا اطلاعات کمی درباره ویژگی های روان سنجی ابزار وجود دارد .

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.