به مهارت های استاد راهنما توجه کنید

برای راهنمایی پایان نامه ها یا رساله به مهارت های خاصی نیاز است. استاد راهنما باید فرایند پژوهش را هدایت کند و بر پایان نام یا رساله نظارت کافی داشته باشد. یعنی استاد راهنما پیش نویس های پروپوزال و پروپوزال نهایی را مطالعه می‌کند، بخش هایی را که باید اصلاح شوند مشخص می‌کند و در صورت نیاز به شما کم می‌کند تا مشکلات را حل کنید. استاد راهنما در جلسة پروپوزال و در جلسة دفاع، سرپرستی جلسه را بر عهده دارد و شما را راهنمایی می‌کند. استاد راهنمای خوب انتظاراتش را به روشنی بیان می‌کند، بازخوردهای مشخص (مثبت و منفی) به شما می‌دهد، پیش نویس ها را زود می‌خواند و به شما پس می‌دهد، با شما دربارة پروپوزال صحبت می‌کند و در صورتی که بین اعضای شورای تخصصی گروه اختلاف نظر وجود داشته باشد سعی می‌کند آن را حل کند.

انتخاب استاد راهنما و موضوع

ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید
کار را به تنهایی انجام ندهید
انتخاب استاد راهنما
به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید
تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید
به مهارت های استاد راهنما توجه کنید
انتظارات و بازخورد
وقت شناسی و در دسترس بودن
مهارت های جرأت ورزی
تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور
صحبت کردن با استاد راهنمای احتمالی
مشکلات را پیش بینی کنید