مراقب داده های غیر مستقل باشید

هرچند برای بیشتر سؤال ها و داده های مختلف، آزمون های آماری مناسبی وجود دارند، مراقب شرایط خاصی باشید که ممکن است شما را با مشکل جدی روبه رو کند. اولین و مهمترین مساله، مفروضه اصلی بسیاری از آزمونهای پارامتری و ناپارامتری است: استقلال مشاهده ها، کپل و ویکتز (۲۰۰۴) استقلال مشاهده ها را چنین تعریف کرده اند: « مفروضه استقلال مشاهده ها به این معنی است که عملکرد آزمودنی در عملکرد آزمودنی دیگر هیچ تأثیری ندارد (ص ۱۳۴۰). این مفروضه مهم است زیرا نقض آن، نتایج را سودار می کند. دلیلش این است که خطای استاندارد آزمون آماری کمتر از حد معمول برآورد میشود و در نتیجه، احتمال خطای نوع ۱ افزایش می یابد.
ممکن است بر اساس آنچه از آمار مقدماتی یاد گرفته اید بدانید که بیشتر اوقات مفروضه « استقلال مشاهده ها » در طرح های درون آزمودنی نقض می شود زیرا هر آزمودنی بیش از یک بار آزمون می شود. مثال رایجی که می توان زد گروه آزمایش و کنترلی است که پیش آزمون متغیر وابسته بر روی آنها اجرا شده است و پس از اعمال متغیر مستقل در گروه آزمایش ، دوباره پس آزمون متغیر وابسته روی دو گروه اجرا می شود. هنگامی که گروه های مقایسه تشکیل می شوند روش های مناسبی برای حل این مشکل وجود دارد (مثلاً آزمون t برای نمونه های وابسته و تحلیل واریانس با اندازه های مکرر). تحلیل های رگرسیون می توانند داده های طولی به دست آمده در دو زمان مختلفی را تجلیل کنند. این کار معمولاً به این صورت انجام می شود که داده های زمان ۱ به عنوان متغیر پیش بینی کنترل و داده های زمان۲ به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شوند. با استفاده از مدل سازی خطی سلسله مراتبی (رادان بوش و بریک، ۲۰۰۲؛ سینگر و ویلت، ۲۰۰۳) می توان داده های طولی به دست آمده در زمان های مختلف را نیز تحلیل کرد. با وجود این، تحلیل داده های غیرمستقل که در سه زمان مختلف به دست آمده اند دشوارتر است . مثلا فرض کنید می خواهید بررسی کنید یک گروه خاص از آزمودنی ها در سه شرایط مختلف آزمایشی کدام یک از سه محصول را انتخاب کرده اند . در این مثال، متغیر وابسته ، طبقه ای است ( آزمودنی های چه محصولی را انتخاب کرده اند ) اما داده ها مستقل نیستند زیرا هر آزمودنی در هر سه موققیت قرار گرفته است . هر چند احتمالا آزمون هایی وجود دارند که می توان در این شرایط از آن استفاده کرد ، ما آن ها را نمی شناسیم و در بسیاری از کتاب های آمار نیز نتوانستیم نمونه ای برای آزمون این موقعیت پیدا کنیم .

در این جا با موقعیت پیچیده دیگری سر و کار داریم . در این موقعیت ، آزمودنی ها با بیش از یک وضعیت رو به رو می شوند و سپس بررسی می شود آزمودنی هایی که از نظر یک متغیر پیوسته با هم متفاوتند چگونه به موقعیت آزمایشی واکنش نشان می دهند . این موقعیت باعث ایجاد طرح اندازه های مکرر می شود که در آن ، متغیر مستقل همان شرایط آزمایشی است و متغیر وابسته ، متغیر با اندازه های مکرر است . مثلا یکی از دانشجویان ما لوار گویر ، از پسران خواست دو مجموعه فیلم را ببینند : یک مجموعه فیلم شامل بحث های معمولی و روزمره بود و مجموعه دیگر شامل فيلم هایی بود که افراد درباره فعالیت های مجرمانه صحبت می کردند. هنگامی که پسرها مشغول دیدن فیلم ها بودند پژوهشگر واکنش های هیجانی آنها را مشاهده کرد. پژوهشکر علاقه مند بود بداند آیا پسران بزهکار نسبت به دو نوع فیلم ، واکنش متفاوت نشان می دهند. در واقع ، پژوهشگر می خواست تعامل بین بزهکاری (متغیر پیوسته) و نوع فیلم (متغیر آزمایشی درون آزمودنی) را بررسی کند. به دلیل این که پژوهشگر نتوانست آزمون آماری مناسب را برای تحلیل داده ها پیدا کند، متغیر بزهکاری را به سه طبقه تقسیم کرد : زهکاری زیاد، متوسط و با این کار، تحلیل ساده شد. او از تحلیل واریانس آمیخته ۳ ( سطح بزهکاری ) × ۲ (نوع فیلم) استفاده کرد که نوع بحث مطرح شده در فیلم ها به عنوان متغیر با اندازه های مکرر در نظر گرفته شد .

سومین مشکل ، زمانی پدید میآید که پژوهشگران متوجه نمی شوند مفروضه استقلال مشاهده ها را نقض کرده اند . تعریف کیل و ویکتز (۲۰۰۴) درباره استقلال مشاهده ها آوردن عملکرد آزمودنی در عملکرد آزمودنی دیگر هیچ تأثیری ندارد » . در برخی طرح های بین آزمودنی، هرچند هر آزمودنی فقط در یک متغیر وابسته نقش دارد، استقلال مشاهده ها ، امکان پذیر نیست . این شرایط هنگامی رخ می دهد که ازمودنی ها از یک گروه هستند و ماهیت گروه احتمالا باعث می شود عملکرد آزمودنی ها تحت تاثیر آزمودنی های دیگر قرار بگیرد . مثلا در مطالعاتی که پژوهشگران ، تعامل افراد را بررسی می کنند رفتار فرد بر رفتار مقابل تاثیر می گذارد و نمی توان این داده ها را مستقل در نظر گرفت . وقتی یک کلاس یا گروهی از آزمودنی ها در یک برنامه درمانی شرکت می کنند ، چگونگی واکنش یک آزمودنی احتملا در واکنش سایر آزمودنی ها تاثیر می گذارند . در موقعیت های زیر نمی توان داده ها را مستقل فرض کرد : موقعیت هایی که اعضای خانواده با هم در پژوهش شرکت می کنند ، افرادی که در گروه باهم تعامل می کنند، مداخله های درمانی که بر روی گروهی از افراد انجام می شود و افراد گروه با هم تعامل دارند. در این شرایط ، رایج ترین راه حل ، استفاده از تحلیل چند متغیری یا سلسله مراتبی است (رودن بوش و بریک، ۲۰۰۲) که می تواند مشکل مستقل نبودن داده ها را برطرف کند .

در مجموع، روشهایی که برای تحلیل داده های غیرمستقل به کار می روند کافی، پیشرفته و در دسترس نیستند و بیشتر آزمون های آماری بر مفروضه استقلال داده ها استوارند. با وجود این، همه آماردانان بر این عقیده اند که مفروضه استقلال داده ها باید جدی گرفته شود. بنابراین مشکل استقلال داده ها را برطرف کنید. ممکن است نیاز باشد مطالعه تان را دوباره طرح ریزی کنید. راه حل دیگر این است که متغیر مستقل درون آزمودنی را به متغیر بین آزمودنی تبدیل کنید. ممکن است بتوانید راه هایی برای تحلیل داده ها پیدا کنید تا از شر مستقل نبودن دادهها خلاص شوید. مثلاً در پژوهشی که روی زوج ها انجام می شود می توانید میانگین نمره زوج ها را در نظر بگیرید و « زوج » را به عنوان واحد تحلیل استفاده کنید نه این که نمره هر فرد را جدا در نظر بگیرید. در نهایت ، ممکن است نیاز باشد روش های دیگری را نیز برای حل مشکل یاد بگیرید.

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.