جلسه دفاع


دفاع از پایان نامه و رساله

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری معمولا با اعضای هیأت علمی ‌دو جلسه رسمی ‌برگزار می‌کنند پیش از جمع آوری داده‌‌ها برگزار می‌شود اما جلسه دفاع از پایان نامه یا رساله پس از تحلیل داده‌‌ها و تمام کردن پایان نامه یا رساله انجام می‌شود. هرچند دفاع از پروپوزال همیشه الزامی ‌نیست، دفاع از رساله دکتری الزامی‌است. ممکن است شیوه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه‌‌‌های مختلف متفاوت باشد.

در جلسه دفاع از پروپوزال، اعضای هیأت علمی ‌و دانشجو با هم ملاقات میکنند تا درباره پروپوزال بحث کنند. پس از‌‌‌‌ این که دانشجو پروپوزال را به طور کامل نوشت و استاد راهنما آن را تأیید کرد جلسه دفاع از پروپوزال تشکیل می‌شود.

جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند
برای جلسه پروپوزال آماده شوید
‌‌‌‌ این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟
پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید
چهارچوب کار را بشناسید
سخنرانی خود را آماده کنید
وسایلی سمعی – بصری را آماده کنید
چگونگی پاسخ دادن به سؤالی‌‌‌ها
افکار خود را مدیریت کنید
فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید
رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید
مشکلات اضطرابی شدید