طرح پژوهش

انجمن روانشناسی آمریکا این قسمت را جزء بخش روش نیاورده است. به همین دلیل بهتر است طرح پژوهش را در یک یا دو پاراگراف، قبل از بخش روش بنویسید. احتمالاً هنگامی که « بیان مسأله» را مینویسید به طرح پژوهش نیز اشاره میکنید. سعی کنید انعطاف پذیر باشید و مناسبترین جا را برای معرفی طرح پژوهش انتخاب کنید. ما ترجیح میدهیم طرح پژوهش را درست قبل از بخش روش بیاوریم زیرا طرحی که به کار میبرید در همة اجزای بخش روش تأثیر میگذارد. قرار دادن طرح پژوهش در این قسمت باعث میشود خواننده تصمیمهای شما را بهتر درک کند. با وجود این، اغلب باید بخش جداگانهای با عنوان « طرح پژوهش » در قسمت روش بیاورید، به ویژه اگر طرح پژوهش، پیچیده باشد یا نیاز به توضیحات مفصل داشته باشد.

چه چیزهایی باید در طرح پژوهش نوشته شوند؟ ابتدا باید مشخص کنید از رویکرد درون آزمودنیها استفاده میکنید یا رویکرد بین آزمودنیها. اگر تغییراتی را که در طول زمان یا در موقعیتهای مختلف برای آزمودنیهای یکسان اتفاق میافتند مطالعه میکنید رویکرد شما درون آزمودنی است. اگر تفاوت بین آزمودنیها را در یک زمان خاص بررسی میکنید رویکرد شما بین آزمودنی است. نکتة مهم دیگری که باید به آن اشاره کنید دستة اصلی طرح پژوهش است. دستههای اصلی طرح پژوهش عبارتند از: آزمایشی، شبه آزمایشی، همبستگی، طولی و تک آزمودنی. اگر اطلاعات چندانی دربارة این دستهبندی ندارید به کتاب شادیش، کوک و کمپل (2002) مراجعه کنید که تفاوتهای بین طرحهای اصلی پژوهش را توضیح میدهد.

هنگامی که ماهیت ا صلی رویکردتان را مشخص کردید، میتوانید جزئیات طرح پژوهشی را بیان کنید. برای توصیف طرح پژوهش ، بهتر است از هر دو عنوان استفاده کنید. (مثلاً طرح آزمایشی واقعی دو گروهی؛ طرح A-B-A-B بازگشتی؛ طرح چهار گروهی سولومون؛ طرح همبستگی؛ پژوهش زمینهیابی) و توضیح دهید که میخواهید چه کار کنید. در این بخش نباید طرح پژوهش و آمار را با هم به کار ببرید. مثلاً این جمله که « برای آزمون تفاوت بین گروهها از تحلیل واریانس یک راهه استفاده خواهد شد…» یک جملة آماری است نه طرح پژوهش . چنین جملهای باید در قسمت تحلیل دادهها (بخش نتایج) آورده شود. بهتر است طرح پژوهش اینگونه بیان شود: « کودکان به طور تصادفی در طرح عاملی 2×2 جایگزین میشوند: موقعیت پاداش زیاد و پاداش کم و موقعیت مسائل دشوار و مسائل آسان» مثال دیگری برای طرح پژوهش این است: « طرح خط پایة چندگانه استفاده خواهد شد که به موجب آن به خانوادة شمارة یک آموزش داده میشود تا قواعد خانهداری مثبت را اجرا کند، سپس خانوادة شمارة دو قواعد را اجرا میکند و سرانجام خانوادة شمارة سه قواعد را به کار میبندد.»

اگر میخواهید چندین متغیر وابسته را بررسی کنید، ترتیب بررسی آنها را مشخص کنید و در بخش طرح پژوهش به آن اشاره کنید. اگر گروهها بر اساس برخی ویژگیها (مثل جنسیت، هوشبهر یا شدت مشکل) باهم جور شده اند توضیح دهید چگونه این کار را انجام خواهید داد. اگر نمیدانید چرا متعادل سازی و جور کردن مهم است، طرحی را که نوشته اید دور بریزید و پس از یادگیری این دو مفهوم، طرح پژوهش را بنویسید.

برای توصیف طرحهای پیچیده یا دشوار میتوان از نمودار یا جدول استفاده کرد. شادیش و همکاران (2002) نمونه های خوبی از طرحهای مقایسه ای بین آزمودنی ارائه کردهاند. هایز، بارلو و نلسون – گری (1999) نمونه های متعددی از طرحهای مقایسهای درون آزمودنی مطرح کرده اند. شکل 7-1 نمودار پیچیده اما آموزندهای است که در پژوهش سوبل، بوگاردیس، لئو و سوبل (1989) استفاده شده است.

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.