عملیاتی کردن متغیرها

اگر قبلاً پایاننامه یا رساله نوشته باشید، میدانید که عملیاتی کردن متغیرها به چه معناست، اگر نمیدانید به منابعی نظیر (مک برنی، 1990 و رای ، 2006) مراجعه کنید و در زمینة طرحهای پژوهش اطلاعات بیشتری کسب کنید.

بخش روششناسی پژوهش نشان میدهد متغیرهای خود را اعم از مستقل و وابسته، چگونه عملیاتی میکنید. بهعنوان مثال، فرض کنید میخواهید تفاوت انسجام اجتماعی در گروههای اقتصادی – اجتماعی بالا، متوسط و پایین را بررسی کنید. چگونه شرایط اقتصادی – اجتماعی و مراتب آن را مشخص میکنید؟ انسجام اجتماعی چگونه بررسی میشود؟ یا فرض کنید میخواهید تفاوتهای میان مراقبتهای پرستاری از کودکان مبتلا به دیابت و کودکان مبتلا به سایر بیماریهای مزمن را بررسی کنید. چگونه افراد دیابتی را مشخص میکنید؟ اگر بدانید مراقبتهای پرستاری بسته به تجربه یا دانش پرستار دربارة دیابت تغییر میکند، چگونه میتوانید تجربه یا دانش پرستار را ارزیابی کنید؟ بهعنوان مثالی دیگر، تصور کنید علاقهمندید بدانید چرا بزرگسالانی که در کودکی مورد تجاوز قرار گرفتهاند بیش از سایر بزرگسالان به مشکلات روانشناختی مبتلا هستند. آزار و تجاوز را چگونه تعریف و ارزیابی میکنید؟ آیا میتوانید میان اذیت و آزار و تجاوز تمایز قائل شوید؟ چگونه این کار را انجام میدهید؟ اگر به مطالعة قومی یا نژادی این موضوعات میپردازید، چگونه قومیت و نژاد را تعریف میکنید؟ در مورد افراد دورگه چگونه قضاوت میکنید؟ آیا خرده فرهنگهای درون فرهنگ غالب را به حساب میآورید؟ اگر به حساب میآورید چگونه آن را ارزیابی میکنید؟ اگر بخواهید اضطراب را به سه سطح کم، متوسط و زیاد طبقهبندی کنید، چگونه این طبقهبندی را انجام میدهید؟ اگر بخواهید نشان دهید مشتریان چاق در رستورانها بیش از مشتریانی که چاق نیستند غذاهای آماده سفارش میدهند، چگونه این موضوع را بررسی میکنید؟

پاسخ بسیاری از این سؤالها این است که از نوعی ابزار عینی استفاده میکنید. این ابزار میتواند گروهبندی افراد اجتماع به طبقات اقتصادی – اجتماعی و نژادی مختلف باشد یا مثلاً در مورد اضطراب و ویژگیهای شخصیتی میتوانیم ارزیابی دقیقتری انجام دهیم. ابزارهایی که پژوهشگر برای جمعآوری مشاهدههای خود برمیگزیند باید در مجامع علمی قابل قبول باشند و بسته به ویژگیهای عملیاتی پژوهش و ماهیت سؤالهای آن، باید از ویژگیهای کیفی خاصی برخوردار باشند. در بخشهای زیر به این ویژگیها میپردازیم.

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.