از قواعد ارائه داده‌‌های آماری پیروی کنید

قواعد کلی و قرارداد‌‌های پذیرفته شده، شیوه ارائه نتایج آزمون‌‌های آماری را معین می‌کنند. قانونی را که درباره استفاده از جملات تکراری در بخش نتایج بود به خاطر می‌آورید؟ تبعیت از‌‌‌‌ این قوانین در ارائه نتایج نیز براساس منطق مشابهی است. نباید با استفاده از روش‌‌های جدید و خلاقانه برای ارائه نتایج، خواننده را گیج کرد. توصیه‌‌‌های مربوط به قوانین ارائه نتایج در رشته روانشناسی و اغلب راهنمای انجمن روان شناسی آمریکا ذکر شده‌‌‌اند (انجمن روانشناسی آمریکا، ۲۰۱۰). در‌‌‌‌ این کتاب مثال‌‌هایی آورده شده که نتایج بر اساس چهارچوب‌‌‌های APA مطرح شده‌‌‌اند. قانون کلی که می‌بایست به هنگام ارائه داده‌‌‌های استنباطی در متن رعایت کرد استفاده از علائم اختصاری آزمون آماری، سپس آوردن درجات آزادی ([129]E) و بعد مقدار آماره 69/6 و سرانجام سطح احتمال (P<0.05). برای بیان سطح احتمال، قبل از دهگان از عدد صفر استفاده نمی‌شود. زمانی که از مجذور کای استفاده می‌شود درجه آزادی و حجم نمونه در داخل پرانتز گزارشی یا و قوانین زیادی درباره نحوه ارائه آمار در راهنمای APA به تفصیل راجع آن‌‌ها بحث شده است.

نتایج (فصل چهارم)

تحلیل‌‌‌های مقدماتی
نتایج را به ترتیب ذکر کنید
اطلاعات مرتبط را ذکر کنید
نتایج را روشن و دقیق بیان کنید
از قواعد ارائه داده‌‌های آماری پیروی کنید
تحلیل‌‌‌های تکمیلی
جدول‌‌های مناسب تهیه کنید
شکل‌‌‌های مناسب آماده کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.