محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید

بخش بحث قطعا جایی است که باید درباره کیفیت پژوهش و اهمیت یافته‌‌‌های خود کمی لاف بزنید اما سعی کنید با ذکر‌‌‌‌ این موضوع که مطالعه‌ی شما بی نقص نیست کمی ‌تواضع به خرج دهید در‌‌‌‌ این بخش می‌توانید دربارهی محدودیت‌‌‌های پژوهش خود صحبت کنید انجام‌‌‌‌ این کار دو مزیت استثنایی دارد الف) نشان می‌دهد شما روش شناسی پژوهش و پیامد‌‌های اجتناب ناپذیر تصمیم‌‌‌های پژوهش را می‌دانید. ب‌‌‌‌) ممکن است مانع از‌‌‌‌ این شود که اعضای کمیته داوری به کار شما اشکال بگیرند.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.