بخش بحث را بنویسید

آخرین بخش از پژوهش نوشتن بحث است. گاهی دانشجویان می‌گویند که نمی‌دانند چه مطالبی را باید در‌‌‌‌ این بخش بنویسند زیرا همه مطالب قبلا بیان شده‌‌‌اند. فهمیدن علت‌‌‌‌ این سردرگمی آسان است اما مسئله آن طور که آن‌‌ها گمان می‌کنند نیست. بخش بحث جایی است که نتایج را تفسر می‌کنید و آن‌‌‌ها را در چهارچوب فرضیه و مطالعاتی که ذکر کردید قرار می‌دهید و کاربرد‌‌‌ها و محدودیت‌‌های آن‌‌ها را به طور انتقادی بررسی می‌کنید. اما برای کمک به شما پرسش‌‌های زیادی مطرح کرده‌‌‌‌ایم که بهتر است در پژوهش خود به آن‌‌ها توجه کنید. پرسش‌‌‌ها را بخونید و پاسخ‌‌‌ها را در ذهن خود نگه دارید و سعی کنید‌‌‌‌ این نکات را در بخش بحث به کار ببندید.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.