بخش بحث را بنویسید

آخرین بخش از پژوهش نوشتن بحث است. گاهی دانشجویان می‌گویند که نمی‌دانند چه مطالبی را باید در‌‌‌‌ این بخش بنویسند زیرا همه مطالب قبلا بیان شده‌‌‌اند. فهمیدن علت‌‌‌‌ این سردرگمی آسان است اما مسئله آن طور که آن‌‌ها گمان می‌کنند نیست. بخش بحث جایی است که نتایج را تفسر می‌کنید و آن‌‌‌ها را در چهارچوب فرضیه و مطالعاتی که ذکر کردید قرار می‌دهید و کاربرد‌‌‌ها و محدودیت‌‌های آن‌‌ها را به طور انتقادی بررسی می‌کنید. اما برای کمک به شما پرسش‌‌های زیادی مطرح کرده‌‌‌‌ایم که بهتر است در پژوهش خود به آن‌‌ها توجه کنید. پرسش‌‌‌ها را بخونید و پاسخ‌‌‌ها را در ذهن خود نگه دارید و سعی کنید‌‌‌‌ این نکات را در بخش بحث به کار ببندید.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید