همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )

ضرایب همبستگی دو متغیری ساده ترین روش های همبستگی هستند. اگر داده های هر دو متغیر فاصله ای یا نسبتی باشند، ضریب گشتاوری پیرسون (r) ممکن است مناسب باشد. با وجود این، به یاد داشته باشید که همبستگی پیرسون شامل مرتب کردن رتبه هاست و تفاوت های نظام در بین میانگین های دو مجموعه از داده ها را به حساب نمی آورد. گاهی چنین تفاوتهایی ممکن است مهم باشند .

اگر یکی از متغیرها رتبه ای باشد و متغیر دیگر رتبه ای، فاصله ای یا نسبتی باشد همبستگی رتبه ای اسپیرمن مناسب تر از همبستگی پیرسون است. اگر یکی از متغیرها دو مقوله ای باشد، همبستگی دو رشته ای نقطه ای مناسب است . اگر هر دو متغیر، دو مقوله ای باشند، همبستگی بین آنها را می توان با ضریب فای (Φ ) محاسبه کرد . توجه داشته باشید که فرمول ، ضرایب دو رشته ای نقطه ای و فای را نیز محاسبه می کند . پس در نرم افراز باید مشخص کنید که آماره r را با داده های دو مقوله ای تحلیل کند تا ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای و ضریب فای را برای شما محاسبه کند ( کوهن ، کوهن ، وست و آیکن ، 2003 ) .

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.